Barion Pixel
A BCaC.hu honlapja a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie) alkalmaz. Weboldalunk használatával jóváhagyod a sütik használatát. További tudnivalók

Adatkezelési szabályzat

 

ILLÉS CSABA EV. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA
a www.bcac.hu oldal felhasználóinak
jogairól személyes adatai vonatkozásában

 

Tájékoztatást kiadó Adatkezelő:
ILLÉS CSABA Egyéni Vállalkozó

Székhely: 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 19.
Tel: 06-30/370-2073
e-mail: info@bcac.hu
Honlap: www.bcac.hu


Adatkezelő a honlap üzemeltetéséhez, kezeléséhez és fenntartásához az alább megjelölt tárhely szolgáltatót,- informatikai szolgáltatót veszi igénybe, akik tevékenységük keretében fennálló szerződésünk szerint látnak bele, esetlegesen kezelik a honlapon megadott személyes adatokat.

Tárhely szolgáltató: NETFORT Bt.  (7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 17. IV. em. 25., Adószám: 21425893-2-02)

Vállalkozás a GDPR Rendelet értelmében felhasználóit tömören, érthetően, és könnyen hozzáférhető módon tájékoztatja a személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogairól, valamint Adatkezelőként elősegíti az érintett jogainak gyakorlását.

Felhasználóink személyes adatait az alábbi jogszabályok mentén kezeljük, tartjuk nyilván:

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és  az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg), továbbiakban Rendelet/R.
 2. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbiakban Info tv.
 3. 2000. évi C. törvény a számvitelről, továbbiakban Sztv.
 4. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, továbbiakban ÁFA Tv.
 5. 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, továbbiakban Art.
 6. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, továbbiakban Mt.
 7. 120/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a közúti árutovábbítási szerződésekről
 8. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 9. 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 10. 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

ADATKEZELÉS WEBLAPUNKON

Felhasználóink személyes adatait, az arányosság elvének szem előtt tartásával kezeljük. Érintettek maguk dönthetik el, hogy a honlapon közzé tett elérhetőségeink közül melyiken veszik fel velünk a kapcsolatot.
Amennyiben a honlapon megjelölt e-mailben fordulnak hozzánk, kezelt adataik köre általában: név, e-mailcím, telefonszám, esetlegesen az önként megadott egyéb adatok.
Az adatkezelés célja a sikeres kapcsolatfelvétel biztosítása, ügyfeleink elégedettségének elérése, panaszkezelés, tájékoztatás a weblap működéséről, annak elemzése.
Adatkezelésünk jogalapja maga az érintett hozzájárulása, melyet az adatkezelési tájékoztató nyugtázott megismerésével és az e-mail elküldésével ad meg felhasználónk. Az üzenet elküldése előtt az adatkezelési tájékoztatót egy linkkel tesszük elérhetővé.
Felhasználóink személyes adatait kizárólag az arra felhatalmazott munkavállalóink, mint címzettek,- valamint a netes tevékenységet támogató informatikai adatfelhasználók ismerhetik meg, és kezelhetik.
A rendelkezésre bocsátott adatokat – amennyiben a felek közt tartós, szerződéses kapcsolat nem jön létre – 30 napig tároljuk.
Amennyiben az adatközlést követően a felhasználó munkavállalónk, alvállalkozónk vagy üzleti partnerünk lesz, személyes adatainak kezeléséről ehhez mérten tájékoztatjuk.

ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉHEZ FŰZŐDŐ JOGAI

Felhasználónk személyes adatait az alábbi elvek mentén kezeljük.
A személyes adat:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint átlátható módon kell kezelni.
 2. gyűjtése csak meghatározott,- egyértelmű és jogszerű célból történhet, nem minősül az eredeti céllal összeegyeztethetetlennek a közérdekű archiválás céljából,- tudományos és statisztikai célból történő adatkezelés.
 3. kezelése a céllal releváns mértékre korlátozódjon (adattakarékosság elve),
 4. –nak pontos,- és naprakésznek kell lennie, a pontatlan adatokat haladéktalanul javítani,- törölni kell (pontosság elve).
 5. nyilvántartásának olyan formában kell megtörténnie, hogy az érintett azonosítása csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig legyen lehetséges.
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az Adatkezelő tevékenysége során biztosítja az elvek érvényesülését, és bármikor kész a megfelelés igazolására (elszámoltathatóság elve).

1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően részletes tájékoztatást kapjon

1.) Ha a vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

 • az adatkezelő,- képviselőjének kiléte és elérhetőségei;
 • a személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja;
 • jogos érdekérvényesítésen alapuló adatkezelés esetén maga az érdek;
 • személyes adatok címzettjei

A tisztességes és átlátható adatkezelés érdekében az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja az adatkezelő: a személyes adatok tárolásának konkrét időtartamáról, vagy annak meghatározásának módjáról.

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az Adatkezelő fentieken túl legkésőbb 30 napon belül vagy az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatja az érintettet az átvett személyes adatokról, rendelkezésére bocsátja a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges információkat, tájékoztatja, hogy az adatkezelés mely jogos érdeken alapul, illetve annak forrásáról.

2. Az érintett hozzáférési joga

1.) Az érintett jogosult, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, arra is, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon az alábbiak szerint:

 1. az adatkezelés célja;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

2.) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, reális mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a saját helyzetével kapcsolatos ok alapján, vagy az üzletszerzés érdekében történő adatszerzés ellen tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (16 évet betöltött gyermek, vagy fiatalabb gyermek szülőjének hozzájárulásával kezelt adat esetén).

Ha az Adatkezelő az adatot nyilvánosságra hozta ám azt törölni köteles, megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mialatt  az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok helyességét;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg kiderül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Egyéb korlátozás

Uniós,- tagállami jog jogalkotási intézkedés korlátozhatja személyes adat kezelésére irányuló elvek szerinti jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja azok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés szükséges különösen a nemzetbiztonság; honvédelem; közbiztonság; bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzése érdekében.
Szintén e körbe tartozik az Unió, tagállama fontos gazdasági,- pénzügyi érdeke; a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme; a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása; a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység; az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme, valamint a polgári jogi követelések érvényesítése.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait széles körben használt, digitálisan olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy Adatkezelő ezt akadályozná, ha:

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes vagy különleges adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az érintett félként szerepel;
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Fenti jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához,- vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, netán azt a Rendelet teszi lehetővé.

8. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, felvilágosítja a kötelező intézkedésekről.
Adatkezelő mentesül a tájékoztatási kötelezettség alól, ha az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, vagy az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira magas kockázatot jelentő esemény a továbbiakban vélhetően nem valósul meg; végül ha a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

9. Hatósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
A panaszt megelőzően az érintett köteles felvenni a kapcsolatot Adatkezelővel a honlap „Kapcsolat” fül alatt feltűntetett elérhetőségek bármelyikén, és panaszát feléje benyújtani a békés rendezés érdekében.
Amennyiben érintett nem,- vagy nem kielégítő választ kap panaszára, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság címére azt levélben, e-mailben, vagy online nyújthatja be az alábbi elérhetőségeken:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
ugyfelszolgalat@naih.hu

https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html

Az alternatív vitarendezési fórum igénybevételéről a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot az alábbi linken érheti el a fogyasztó:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

10. A felügyeleti hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

11. Az adatkezelővel,-  adatfeldolgozóval szembeni  bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették rendelet szerinti jogait.

SÜTI TÁJÉKOZTATÓ

Mi az a süti?
Ahhoz, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni Önnek az oldalt, el kell tárolnunk bizonyos adatokat arra vonatkozóan, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat.
Ezek apró szövegfájlok, úgynevezett sütik segítségével történik.
A sütik kisméretű fájlok, amelyek az Ön által használt számítógépre vagy egyéb eszközre töltődnek le egy webszerverről.  
Az Ön webes böngészője ezután minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a sütiket a weboldalnak, így az felismeri Önt, és megjegyzi a beállításait (például a felhasználói preferenciákat).
A sütikről és a működésükről részletesebben a http://www.aboutcookies.org/ oldalon olvashat.
Amikor Ön ellátogat a weboldalunkra, az oldal folyamatosan adatot gyűjt sütik és más eszközök segítségével.
A jelen weboldal használatával Ön elfogadja, hogy az oldal a jelen szabályzattal összhangban sütiket használ.

Milyen sütiket használ az oldal, és miért?

Az általunk használt sütik egy része feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Ön navigálni tudjon az egyes oldalak között.
Emellett funkcionális sütiket is használunk, melyek segítségével információkat gyűjthetünk arról, hogy Ön hogyan használja az oldalt, és személyre szabhatjuk a weboldalt; így például meg tudjuk jegyezni az Ön által kiválasztott nyelvet és térséget. Ezeket az adatokat titkosítva továbbítjuk, és nem használjuk fel semmilyen más célra.
Ezen túlmenően analitikai eszközöket is használunk, ezáltal fel tudjuk mérni, hogy mennyire népszerű az oldal tartalma, mi iránt érdeklődnek a látogatóink, illetve hogyan javíthatnánk az oldal működésén.  
Emellett használunk úgynevezett webjelzőket vagy "tracking pixeleket" is a látogatók számának nyomon követésére, a statisztikai célú sütik alkalmazásával pedig azt vizsgáljuk, hogy hány egyedi felhasználó látogat el az oldalra, illetve milyen gyakran.  Ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célra használjuk fel, és nem azonosítjuk név szerint a látogatókat.

A Google Analytics webstatisztikai rendszer által használt sütikről itt olvashat: http://www.google.com/policies/technologies/types/
A jelen weboldal nem használ hirdetési célú sütiket (ezek segítségével célzott hirdetések jeleníthetők meg az oldal látogatói számára).
Nem használunk úgynevezett remarketinget, vagyis amennyiben Ön a gmail fiókjába belépett állapotban böngészik a honlapunkon, a későbbiekben nem fog látni tőlünk származó Google display hirdetéseket.
Felhasználó látogatása során általában a látogató által használt IP cím, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői, böngésző típusa, felhasználás időpontja, a keresett,- használt oldal, funkció vagy szolgáltatás, művelet, kattintás kerül a kezelt adatok körébe.
Adatkezelés célja: a honlap konstruktív működésének fenntartása, a weboldal szolgáltatásainak célszerű működése, a honlap használatának megkönnyítése.
Adatkezelés jogalapja: felhasználó önkéntes hozzájárulása, amelyet süti sávban elhelyezett jelölő négyzet kipipálásával adhat meg, vagy utasíthat el.   A választás a jelölő négyzet bejelölésével és a választás elmentésével történik.
Személyes adatok címzettjei: Adatkezelő erre kijelölt munkavállalója,
Adattárolás időtartama megegyezik a használt böngésző beállításaival.

A közösségi oldalakhoz kapcsolódó sütik esetén harmadik országba is történhet adattovábbítás – a sütik alkalmazásának elfogadása a felhasználó részéről a harmadik országba történő adattovábbításhoz való hozzájárulást is jelenti.Illés Csaba EV.

BCaC online számítástechnikai és műszaki kereskedés +36 30 370 2073 info@bcac.hu Számítástechnikai és műszaki cikk kereskedés. Webshopunkan használt és új, szállítási sérült, csomagolás hiányos termékeket forgalmazunk. logo 7150 Bonyhád, Perczel Mór út 19.